کلیه حق و حقوق این سایت کاملاً آموزشی متعلق یه مهندس امین زاده می باشد.


Design by
Amir Hossein Bayat

به سایت آموزشی مهندس امین زاده خوش آمدید ....

سایت آموزشی مهندس امین زاده
پيشرفت در علوم مختلف، فرصت‌هاي فراواني را در اختيار بشر قرار داده و ميدهد كه با استفاده مناسب از آن‌ها مي‌تواند شتاب روز افزوني را درعرصه‌هاي گوناگون علم و عمل تجربه كند. موفقيت در بهره‌گيري از اين فرصت‌ها هنگامي به واقعيت خواهد پيوست كه جنبه‌هاي متنوع هر برنامه و حركت كاملا مورد دقت قرار گرفته و شرايط مختلفي كه در جريان اجراي فعاليت‌ها مي‌تواند خود را مطرح سازند با ظرافت خاص ديده شوند.
شبكه اينترنت امكان توليد ميليون‌ها صفحه مطلب و استفاده از ميلياردها صفحه ديگر، هم چنين اتصال ميليون‌ها كاربر در سطوح مختلف به آن، فرصت بسيار مغتنمي است تا با بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي پنهان و آشكار اين فناوري، زمينه‌هاي دستيابي به اهداف والاي اسلام ناب محمدي(ص) در نظام تعليم و تربيت كشور فراهم شود.
با مهيا شدن زير ساخت‌هاي فني در سراسر كشور از جمله گسترش امكان دسترسي به تلفن و در اختيار داشتن رايانه براي گروههاي بسيار بزرگتري از مردم كه در ساليان آينده عموميت بيشتري پيدا خواهد كرد، مسئله مهم ارائه محتوايي است كه بتواند مخاطبان را به طرف كمال مطلوب راهنمايي كند و اين در آموزش و پرورش يعني
- ارتقاء دانش
- افزايش توانش
- تقويت نگرش

 

* تربيت هدف و آموزش وسيله‌ي رسيدن به آن است *
1- معرفي شبكه:
این سایت  با استفاده از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي فناوري نوين (اينترنت، فضاي مجازي و..) به عنوان يكي از اجزاء بسته آموزشي به ساير اجزاء در رسيدن به اهداف آموزشي و پرورشي ياري مي‌رساند.
2- هدف شبكه:
هدف كلي:
این سایت، هم سو با هدفهاي متعالي نظام جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق هدف‌هاي ارزشي و آموزشي وزارت آموزش و پرورش در جهت تقويت، تكميل و توسعه برنامه‌ درسي ملي حركت خواهد كرد.
هدفهاي جزئي:
الف: حفظ و تداوم اررزش‌هاي اسلامي و ملي
ب: تكميل برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مربوط به برنامه آموزشي
پ: ايجاد شبكه مرجع آموزشي و پرورشي
3- مباني شبكه:
الف: ايجاد فرصت‌هاي برابر آموزشي و پرورشي و حركت به سوي تحقق عدالت آموزشي
ب: ارتقا كيفيت فرآيند آموزش و پرورش در سراسر كشور (محتوا- روش)
پ: استفاده مناسب از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي فناوري‌هاي نوين
4- محور شبكه:
تقويت، تكميل و تعميق تمام برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مربوط به مدارس

5- اصول شبكه: (محتوا-فني)
الف: آموزشي بودن مطالب
ب: صحت و اعتبار علمي
پ: طبقه‌بندي و سازماندهي
ت: سهولت دسترسي
ث: سادگي صفحات
ج: تعاملي بودن آموزش و محتوا
چ: تنوع در ارائه محتوا
6- مخاطبان شبكه:
الف: دانش‌آموزان دوره‌هاي تحصيلي (راهنمايي، متوسطه، پيش‌دانشگاهي)
ب: آموزگاران، معلمان، دبيران
پ: كادر اداري و آموزشي مدرسه(مدير، معاون، مربي، مشاور، كتابدار، امور دفتري)
ت: والدين
ث: كارمندان حوزه ستاد و صف وزارت آموزش و پرورش
ج: دانش آموزان استثنايي
چ: دانشجويان تربيت معلم و دبيري

انتقادات و پیشنهادات